Voorwaarden

Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. "de Opdrachtgever", degene die Sierhuis Events een opdracht verstrekt voor het contracteren van een of meer artiest(en), musicus/musici en/of uitoefenend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) evenement en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin;
b. "de Geëngageerde", de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement - zijnde de artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens Sierhuis Events heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;

c. "de Toeleverancier", degene die zich jegens Sierhuis Events heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, catering en beveiliging; 
d. “de Wederpartij”, de Opdrachtgever, Geëngageerde en/of Toeleverancier;
e. “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Sierhuis Events en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
f. “Riders”, zijnde speciale - aanvullende - bepalingen met betrekking tot een optreden van de Geëngageerde;
g. “Uitkoopsom”, zijnde de netto-gage eventueel te vermeerderen met Omzetbelasting.

Artikel 2. WERKINGSSFEER
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Sierhuis Events, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten. 
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Sierhuis Events niet, tenzij deze vooraf expliciet door Sierhuis Events schriftelijk zijn aanvaard.
3. Indien Sierhuis Events ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca van de Federatie Horeca Nederland, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan hebben deze Uniforme Voorwaarden - uitgegeven door de Federatie Horeca Nederland gedeponeerd K.v.K. te 's-Gravenhage onder nr. 606/1992, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden - voor zover het de horecadiensten betreft -  een aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.
4. Indien Sierhuis Events ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met een vervoerbedrijf in de zin van de Algemene Vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor Personenvervoer met Autobussen een overeenkomst heeft gesloten, dan hebben de Algemene Vervoersvoorwaarden en Betalingscondities voor Personenvervoer met Autobussen 1984 -uitgegeven door het FNOP/KNVTO en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nr. 127/1984, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoersvoorwaarden voor Personenvervoer met Autobussen- voor zover het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
Artikel 3.
1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Sierhuis Events zijn steeds vrijblijvend.
2. Sierhuis Events zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Sierhuis Events. 
3. Indien Sierhuis Events het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft Sierhuis Events, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn bij aangetekende brief aan de Wederpartij wordt medegedeeld.
4. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Sierhuis Events daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
Artikel 4
1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Sierhuis Events, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Geëngageerde en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.
2. De Geëngageerde is verplicht ruim van te voren, doch uiterlijk een half uur voor aanvang van het optreden aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor het optreden benodigde zaken door Sierhuis Events, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
3. De Geëngageerde wordt geacht zelf alle voor zijn/haar optreden vereiste documenten te bezitten, zoals bijvoorbeeld werk- en/of verblijfsvergunningen. Het ontbreken van de vereiste documenten, vergunningen en dergelijke, valt volledig onder de aansprakelijkheid van de Geëngageerde en kan nimmer aan Sierhuis Events worden tegengeworpen. 
4. De Geëngageerde is gehouden tijdens het optreden de voorschriften, instructies en/of aanwijzingen van Sierhuis Events en/of een door Sierhuis Events aangewezen derde op te volgen, voorzover deze geen inbreuk maken op diens artistieke prestaties. Tevens dient de geëngageerde zich naar beste kunnen voor het optreden in te spannen, alsmede zich tijdens het optreden op gepaste wijze te gedragen.
5. Indien de geëngageerde door ziekte of door een situatie zoals hierna in lid 11 sub a. genoemd niet in staat is op de overeengekomen datum en/of tijdstip op te treden dan wel niet in staat is tijdig voor het optreden aanwezig te zijn, dan dient de Geëngageerde zulks onverwijld mede te delen aan Sierhuis Events of, indien dit niet mocht lukken, rechtstreeks aan de Opdrachtgever. 
6. In geval van ziekte van de Geëngageerde ten tijde van het evenement, heeft Sierhuis Events en/of de Opdrachtgever het recht om zijn/haar controlerend geneesheer contact te laten opnemen met de controlerend geneesheer van de Geëngageerde, teneinde in redelijkheid te kunnen nagaan of het afzeggen van de Geëngageerde gerechtvaardigd was. De Geëngageerde is in redelijkheid gehouden ter zake zijn/haar medewerking te verlenen.
7. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
8. De Opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is, dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van de Geëngageerde, Toeleverancier en/of Sierhuis Events. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, een ordedienst ter plekke aanwezig is;
c. dat de Geëngageerde de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
d. dat er voor de Geëngageerde een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels en noodzakelijke verwarming;
e. dat, indien op de datum van het evenement blijkt dat de populariteit van de Geëngageerde ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst aanzienlijk is gestegen, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Sierhuis Eventst gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren, zonder hierdoor schadeplichtig te worden; 
f. dat, indien de geëngageerde gebruik maakt van Riders en deze door de Geëngageerde vóór het sluiten van de overeenkomst met Sierhuis Events van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. Sierhuis Events zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand informeren over de door de   Geëngageerde gehanteerde Riders;
9. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a. dat de Geëngageerde recht heeft op het nuttigen van twee gratis consumpties per uur tijdens het optreden, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b. dat de Geëngageerde recht heeft op het gebruiken van een eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 5 (vijf) uur duurt; 
c. dat de Geëngageerde gerechtigd is elk gecontracteerd uur 15 (vijftien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
10. Het maken van film-, video- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Sierhuis Events. 
11.a. Sierhuis Events behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 (vier) werkdagen voor datum van het evenement, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen, ingeval de Geëngageerde op de datum van het evenement een radio-opname, televisieoptreden, opname voor een geluidsdrager en/of een buitenlandse tournee heeft,  zonder dat het Sierhuis Events hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
b. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 11.a  is omschreven, dan wel de desbetreffende Geëngageerde door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft Sierhuis Events het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest, musicus en/of uitvoerend kunstenaar te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Sierhuis Events (gedeeltelijk) te annuleren.
c. Het is de Geëngageerde niet toegestaan zich op de datum van het evenement voor een ander optreden te verplichten, dan wel op een zodanig tijdstip dat dit - een behoorlijk prestatie tijdens - het optreden in gevaar brengt, tenzij het een radio-opname, televisieoptreden, opname voor een geluidsdrager en/of een buitenlandse tournee betreft, in welk geval de Geëngageerde het optreden tot uiterlijk 5 (vijf) werkdagen vóór het evenement kan annuleren.
12. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met  Sierhuis Events gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

RECHTEN
Artikel 5.
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Sierhuis Events ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Sierhuis Events. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sierhuis Events van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

PRIJZEN
Artikel 6.
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen. 
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Sierhuis Events prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten - mochten voordoen, is Sierhuis Events gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief Omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen rechten;
4. In een Uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

BETALINGEN
Artikel 7.
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 (veertien) dagen voor uitvoerdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.
2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Sierhuis Events heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het verschuldigde aan  Sierhuis Events een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Sierhuis Events tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,-- (tweehonderdvijftig euro). 
4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Sierhuis Events in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft  Sierhuis Events het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Sierhuis Events voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. Sierhuis Events is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Sierhuis Events te verschaffen.
8. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Sierhuis Events nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Geëngageerde.
9. Tenzij van te voren schriftelijk anders is overeengekomen, zal de gage van de Geëngageerde door Sierhuis Events binnen 30 (dertig) dagen na het optreden worden voldaan. In het geval ten behoeve van de Geëngageerde een uitkoopsom in rekening is gebracht en Sierhuis Events voor afdracht van de verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies dient zorg te dragen, geschiedt uitbetaling van de gage eerst nadat de Geëngageerde een volledig ingevulde loonbelastingverklaring alsmede een kopie van een geldig identiteitsbewijs en – indien van toepassing – van de verblijf- en /of werkvergunning aan Sierhuis Events ter beschikking heeft gesteld.
10. In het geval ten behoeve van de Geëngageerde een Uitkoopsom in rekening wordt gebracht en de Geëngageerde of een derde zorg draagt voor de afdracht van verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies, garandeert de Geëngageerde of de derde in het bezit te zijn van een Verklaringarbeidsrelatie (VAR-WUO) en vrijwaart de Geëngageerde of de derde Sierhuis Events voor iedere aanspraak ter zake. De Geëngageerde is gehouden bij het aangaan van de overeenkomst of op eerste verzoek van Sierhuis Events een Verklaringarbeidsrelatie (VAR-WUO) te overleggen.
11. De Opdrachtgever is in het geval ten behoeve van de Geëngageerde een Uitkoopsom in rekening wordt gebracht niet aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies.

ANNULERING
Artikel 8.
1. Gehele of gedeeltelijke annulering van de gesloten overeenkomst met Sierhuis Events dient de Wederpartij direct per aangetekend schrijven aan Sierhuis Events mede te delen.
2.a. In het geval de Opdrachtgever de met  Sierhuis Events gesloten overeenkomst  annuleert, is de Opdrachtgever het totale factuurbedrag jegens Sierhuis Evnts verschuldigd, mits ander overeengekomen of mits Sierhuis Events een regeling kan treffen met de geboekte artiest/band/item.
   b. Op het overeenkomstig dit lid verschuldigde is voor wat betreft de betaling hiervan artikel 7 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. De Opdrachtgever vrijwaart Sierhuis Events volledig voor iedere aanspraak van de Geëngageerde, Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

KLACHTEN
Artikel 9.
1. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met  Sierhuis Events gesloten overeenkomst dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan Sierhuis Events per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak. 
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Sierhuis Events geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
Artikel 10.
1. Sierhuis Events kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Sierhuis Events of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Sierhuis Events enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Sierhuis Events uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. Sierhuis Events is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement. 
3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Sierhuis Events of door derden - al dan niet tegen betaling - aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de geëngageerde. De Opdrachtgever vrijwaart Sierhuis Events voor iedere aanspraak ter zake. 
4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Sierhuis Events, waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan niet door Sierhuis Events ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Sierhuis Events tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van Sierhuis Events van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Sierhuis Events, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Sierhuis Events tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

ONTBINDING
Artikel 11.
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
- het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
- de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
- de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
- Sierhuis Events gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

OVERMACHT
Artikel 12.
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Sierhuis Events diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Sierhuis Events als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
* mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
* een dag van nationale rouw;
* contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
* werkstaking;
* natuurrampen;
* slechte weersomstandigheden tijdens een openlucht optreden of tijdens een evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van een (feest)tent;
 * ziekte van de Geëngageerde;
 * het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Sierhuis Events voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Sierhuis Events.
2. Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is Sierhuis Events in geval van overmacht gerechtigd:
 a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Sierhuis Events hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
 b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de Geëngageerde te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ONVERBINDENDHEID/HIATEN
Artikel 13.
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden - zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

GESCHILLEN
Artikel 14.
1. Op de door Sierhuis Events gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Sierhuis Events en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Sierhuis Events gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.